aVERUNhVPQKcVJsVbREiPcCj
IZLNu ILҐ Ґ [(%) [
L
[

[

[(%)
j j j j
v v v v
m`W @ @ @ @ @ @ 75.14 63.63 15,681 @ @ @
@ 15,681 @ 69.01

xc
Ҏ NlC Ύs[gNqEXE [gNqE\EXE }gE@hn IgEZ
JCXE
REzVZWEV
˓ccJ_@\WEC`YE 57 7,523 556,961 RWE}~VgE 1
sgELEgVhVWNN\WEjV417
@ RoV@FREwC 53 7,980 451,172 V]N @
_ސ쌧JiKPsJTLVÎstC`o1-2
@ cI_@rV^ 54 88 5,512 V]N @
_ސ쌧JiKPsJTLVÎstC`o1-2